Take care กับ Take care of yourself ดูแลตัวเองดีๆ นะ เอาไปใช้ตอนไหนได้บ้าง

คำว่า take care เป็นกริยาวลีนะครับ แปลตรงๆตัวว่า “ระวัง” ส่วน take care of yourself แปลว่า “ดูแลตัวคุณเอง” ซึ่งนำไปใช้อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกัน ณ บัดนาว

take care

Take care กับ Take care of yourself

Take care…

take care แปลว่า ระวัง, ดูแลตัวเอง … เช่น

 • Take care or you’ll fall off the horse!
  ระวังให้ดีนะ ไม่งั้นเธอจะตกจากม้า
 • Take care!
  ดูแลตัวเองด้วยนะ (ใช้กล่าวอำลา)

Take care of…

take care of แปลว่า ดูแล … เช่น

 • I take care of my sister after school.
  ฉันดูแลน้องสาวของฉันหลังเลิกเรียน
 • Jo can’t take care of himself.
  โจไม่สามารถดูแลตัวเองได้

Take care of yourself…

take care of yourself แปลว่า ดูแลตัวคุณเอง เช่น

 • Take care of yourself?
  ดูแลตัวเองด้วยนะ (ใช้กล่าวอำลา)
 • Take good care of yourself?
  ดูแลตัวเองดีๆนะ (ใช้กล่าวอำลา)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 109

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *