ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย!

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ ตัวย่อ ตัวเต็ม คำอ่าน
ลำดับที่  1 1st first เฟิสท
ลำดับที่  2 2nd second เซ๊เคินดึ
ลำดับที่  3 3rd third เธิด
ลำดับที่  4 4th fourth ฟอธ
ลำดับที่  5 5th fifth ฟิฟธ
ลำดับที่  6 6th sixth ซิกซธ
ลำดับที่  7 7th seventh เซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  8 8th eighth เอทธ
ลำดับที่  9 9th ninth ไนนธ
ลำดับที่  10 10th tenth เท็นธ
ลำดับที่  11 11th eleventh อิเล็ฝเวินธ
ลำดับที่  12 12th twelfth เทว็ลฟธ
ลำดับที่  13 13th thirteenth เธอที๊นธ
ลำดับที่  14 14th fourteenth ฟอที๊นธ
ลำดับที่  15 15th fifteenth ฟิฟที๊นธ
ลำดับที่  16 16th sixteenth ซิกซที๊นธ
ลำดับที่  16 17th seventeenth เซ็ฝเวินที๊นธ
ลำดับที่  18 18th eighteenth เอทที๊นธ
ลำดับที่  19 19th nineteenth ไนนที๊นธ
ลำดับที่  20 20th twentieth เทว็นทิเอ็ธ
ลำดับที่  21 21st twenty-first ทเว็นทิเฟิสท
ลำดับที่  22 22nd twenty-second เทว็นทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  23 23rd twenty-third เทว็นทิเธิด
ลำดับที่  24 24th twenty-fourth เทว็นทิฟอธ
ลำดับที่  25 25th twenty-fifth เทว็นทิฟิฟธ
ลำดับที่  26 26th twenty-sixth เทว็นทิซิกซธ
ลำดับที่  27 27th twenty-seventh เทว็นทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  28 28th twenty-eighth เทว็นทิเอทธ
ลำดับที่  29 29th twenty-ninth เทว็นทิไนนธ
ลำดับที่  30 30th thirtieth เธ๊อทิเอ็ธ
ลำดับที่  31 31st thirty-first เธ๊อทิเฟิสท
ลำดับที่  32 32nd thirty-second เธ๊อทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  33 33rd thirty-third เธ๊อทิเธิด
ลำดับที่  34 34th thirty-fourth เธ๊อทิฟอธ
ลำดับที่  35 35th thirty-fifth เธ๊อทิฟิฟธ
ลำดับที่  36 36th thirty-sixth เธ๊อทิซิกซธ
ลำดับที่  37 37th thirty-seventh เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  38 38th thirty-eighth เธ๊อทิเอทธ
ลำดับที่  39 39th thirty-ninth เธ๊อทิไนนธ
ลำดับที่  40 40th fortieth ฟ๊อทิเอ็ธ
ลำดับที่  41 41nd forty-first ฟ๊อทิเฟิสท
ลำดับที่  42 42nd forty-second ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  43 43rd forty-third ฟ๊อทิเธิด
ลำดับที่  44 44th forty-fourth ฟ๊อทิฟอธ
ลำดับที่  45 45th forty-fifth ฟ๊อทิฟิฟธ
ลำดับที่  46 46th forty-sixth ฟ๊อทิซิกซธ
ลำดับที่  47 47th forty-seventh ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  48 48th forty-eighth ฟ๊อทิเอทธ
ลำดับที่  49 49th forty-ninth ฟ๊อทิไนนธ
ลำดับที่  50 50th fiftieth ฟิ๊ฟทิเอ็ธ
ลำดับที่  51 51nd fifty-first ฟิ๊ฟทิเฟิสท
ลำดับที่  52 52nd fifty-second ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  53 53rd fifty-third ฟิ๊ฟทิเธิด
ลำดับที่  54 54th fifty-fourth ฟิ๊ฟทิฟอธ
ลำดับที่  55 55th fifty-fifth ฟิ๊ฟทิฟิฟธ
ลำดับที่  56 56th fifty-sixth ฟิ๊ฟทิซิกซธ
ลำดับที่  57 57th fifty-seventh ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  58 58th fifty-eighth ฟิ๊ฟทิเอทธ
ลำดับที่  59 59th fifty-ninth ฟิ๊ฟทิไนนธ
ลำดับที่  60 60th sixtieth ซิ๊กซติเอ็ธ
ลำดับที่  61 61nd sixty-first ซิ๊กซติเฟิสท
ลำดับที่  62 62nd sixty-second ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  63 63rd sixty-third ซิ๊กซติเธิด
ลำดับที่  64 64th sixty-fourth ซิ๊กซติฟอธ
ลำดับที่  65 65th sixty-fifth ซิ๊กซติฟิฟธ
ลำดับที่  66 66th sixty-sixth ซิ๊กซติซิกซธ
ลำดับที่  67 67th sixty-seventh ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  68 68th sixty-eighth ซิ๊กซติเอทธ
ลำดับที่  69 69th sixty-ninth ซิ๊กซติไนนธ
ลำดับที่  70 70th seventieth เซ็ฝเวินทิเอ็ธ
ลำดับที่  71 71nd seventy-first เซ็ฝเวินทิเฟิสท
ลำดับที่  72 72nd seventy-second เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  73 73rd seventy-third เซ็ฝเวินทิเธิด
ลำดับที่  74 74th seventy-fourth เซ็ฝเวินทิฟอธ
ลำดับที่  75 75th seventy-fifth เซ็ฝเวินทิฟิฟธ
ลำดับที่  76 76th seventy-sixth เซ็ฝเวินทิซิกซธ
ลำดับที่  77 77th seventy-seventh เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  78 78th seventy-eighth เซ็ฝเวินทิเอทธ
ลำดับที่  79 79th seventy-ninth เซ็ฝเวินทิไนนธ
ลำดับที่  80 70th eightieth เอ๊ททิเอ็ธ
ลำดับที่  81 81nd eighty-first เอ๊ททิเฟิสท
ลำดับที่  82 82nd eighty-second เอ๊ททิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  83 83rd eighty-third เอ๊ททิเธิด
ลำดับที่  84 84th eighty-fourth เอ๊ททิฟอธ
ลำดับที่  85 85th eighty-fifth เอ๊ททิฟิฟธ
ลำดับที่  86 86th eighty-sixth เอ๊ททิซิกซธ
ลำดับที่  87 87th eighty-seventh เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  88 88th eighty-eighth เอ๊ททิเอทธ
ลำดับที่  89 89th eighty-ninth เอ๊ททิไนนธ
ลำดับที่  90 90th ninetieth ไน๊ทิเอ็ธ
ลำดับที่  81 81nd ninety-first ไน๊ทิเฟิสท
ลำดับที่  82 82nd ninety-second ไน๊ทิเซ๊เคินดึ
ลำดับที่  83 83rd ninety-third ไน๊ทิเธิด
ลำดับที่  84 84th ninety-fourth ไน๊ทิฟอธ
ลำดับที่  85 85th ninety-fifth ไน๊ทิฟิฟธ
ลำดับที่  86 86th ninety-sixth ไน๊ทิซิกซธ
ลำดับที่  87 87th ninety-seventh ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ
ลำดับที่  88 88th ninety-eighth ไน๊ทิเอทธ
ลำดับที่  89 89th ninety-ninth ไน๊ทิไนนธ
ลำดับที่  100 100th one hundredth วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 166

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *