skip to Main Content

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม. 3 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด รู้และเข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษา คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ช่วยให้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน     และฟัง สนทนา พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูล บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  สาระการเรียนรู้ 1) Language Features and Functions Vocabulary: Food and drink, food adjectives, eating out in a restaurant…

Read More

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ข้อแนะนำของการดาวน์โหลด คลิกที่ file  >> Download ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 คลิก สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การรู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความรู้สึก การให้คำแนะนำหรือชักชวน ช่วยในการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งพูดและเขียนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  สาระการเรียนรู้  1) Language Features and Functions Vocabulary: Sports: play, go, do with the names of sports…

Read More

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  สาระการเรียนรู้ 1) Language Features and Functions Vocabulary:    greeting, introducing numbers 1-100 countries and nationalities Grammar:  subject pronouns be – present simple (affirmative form) possessive adjectives…

Read More

หลักการใช้ Verb to do (do, does) การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม

หลักการใช้ Verb to do คือ ประธานเอกพจน์ ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do He, She, It, A cat does I, You, We, They, Cats do จริงๆแล้วคำว่า does คือการเติม s ที่ท้ายคำว่า do แต่ไม่ได้เติม s เฉยๆ แต่เป็นการเติม es  ตามหลักการทางภาษา การย่อรูป ปกติจะย่อรูปประโยคปฏิเสธเท่านั้น do not = don't…

Read More

หลักการใช้ Verb to have การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม

หลักการใช้ Verb to have คือ ประธานเอกพจน์ ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have He, She, It, A cat has I, You, We, They, Cats have จริงๆแล้วคำว่า has คือการเติม s ที่ท้ายคำว่า have แต่ถ้าเราเติม s ที่ท้ายคำก็จะเป็น haves ซึ่งมันดูพิลึกก็เลยตัดตอนเหลือ แค่ has ก็พอ Verb to have ใน…

Read More

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามข้อมูลครอบครัว

การสอบถามข้อมูลครอบครัว How many people are there in your family? เฮา เม็นนิ พี๊เพิล ลา แด ริน ยัว แฟ๊มลิ มี กี่คน ใน ครอบครัว ของคุณ (ครอบครัวคุณมีกี่คน) There are six people in my family. แด รา ซิกส พี๊เพิล ลิน มาย แฟ๊มลิ มี 6 คน…

Read More

บทอ่าน Present Simple Tense ง่ายๆ

ลองเปรียเทียบความแตกต่างของกริยาที่ใช้นะครับ โดยใช้หลักการที่ว่า ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s ประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติม คำที่อยู่ในวงเล็บหมายความว่า ถ้าแปลประโยคเป็นภาษาไทยจะไม่นำมาแปล คำแปลต่อไปนี้ไม่ได้แปลเอาความสละสลวย แต่พยายามแปลตามคำศัพท์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย I am Tom My name is Tom. I am 13 years old. I am a student. I come from Thailand. I live in Sisaket. I live with my parents. ชื่อ…

Read More

หลักการใช้ is am are การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม

Is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ แบบไหนแปลว่าเป็นหรือคือ แบบไหนแปลว่าอยู่ และแบบไหนที่ไม่ต้องแปล เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละตัวกันเลย ความหมายของ is am are is am are + สถานที่ แปลว่า อยู่ I am at home. ฉัน อยู่ ที่ บ้าน is am are + คำนาม แปลว่า เป็น หรือ คือ…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ When Why How

ล องมาทำแบบทดสอบการใช้ When Why How นะครับ หลักในการจำคือ  when คำตอบที่ต้องการคือเวลา  why ต้องการคำตอบที่เป็นเหตุผล ส่วน How คำตอบจะเป็นวิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ

Read More

การเติม s es ที่คำกริยา present simple tense

  การเติม s es ที่คำกริยา ก็คล้ายกันกับการเติม  s es ที่ท้ายคำนาม เพื่อทำคำนามให้เป็นนามพหูพจน์ทุกประการ ยกเว้นท้ายกริยาที่ลงท้ายด้วย o เท่านั้นที่แตกต่างนิดหนึ่ง เพราะกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es อย่างเดียว ไม่เหมือนคำนามที่เติม s บ้าง es บ้าง หลักการเติม s es มีดังนี้ หากประธานเป็นเอกพจน์ กริยาเติม s,es ส่วนประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติมนะครับ หลักการเติมมีดังนี้ 1. เติม s หลังคำกริยาปกติทั่วๆ ไป เช่น คำเดิม คำอ่าน…

Read More