skip to Main Content

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

กิจกรรมในห้องเรียนที่มีการอภิปราย ถ้ามีการให้แสดงความคิดเห็น นักเรียนก็ใช้สำนวนเหล่านี้ได้เลย Yes, that’s right. เยส แด็ทส ไรท์ (ใช่ ถูกต้องเลย) I think so, too. อาย ธิงค โซ ทู (ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน) I don’t agree. อาย ด๊น ทะกรี (ผมไม่เห็นด้วย) I don’t think so. อาย ด๊น ธิงค โซ ( ผมไม่คิดอย่างนั้น) ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การให้เหตุผล

การให้เหตุผลในที่นี้เป็นการแสดงความคิดเห็นครับ และความคิดเห็นของคนเราก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันหรอกครับ ต่างคนต่างคิด ย่อมคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้ว I think ...... อาย ธิงค ......... (ผมคิดว่า....) I feel that ...... อาย ฟีล แด็ท......(ผมรู้สึกว่า.......) Why do you think that ...... ? วาย ดุ ยู ธิงค แด็ท......(ทำไมคุณถึงคิดว่า............) What make you feel that ...... ? ว็อท เมค ยู…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เวลาหมดแล้ว

คุณครูบางท่านก็สอนเกินเวลา นักเรียนก็ทักท้วงได้ด้วยประโยคง่ายๆ เหล่านี้ Miss/sir the time is up. มิส / เซอ เดอะ ไทม มิส ซัพ ( คุณครูครับ หมดเวลาแล้วครับ) Miss/ sir the time is over. มิส / เซอ เดอะ ไทม มิส โซเวอะ (คุณครูครับ เวลาหมดแล้วครับ) I’m afraid the time is up. ไอม…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การขอนุญาต

May I go out, please? เม ยาย โก เว๊า พลีส (ผมขอออกไปข้างนอกได้ไหม) Please let me go to the toilet. พลีส เล็ท มิ โก ทุ เดอะ ท๊อยเลิท (ผมขอไปห้องน้ำนะครับ) Could I read books? คุด ดาย รีด บุ๊คส (ผมอ่านหนังสือได้ไหมครับ) Excuse me, can I open…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การยืมสิ่งของ

Excuse me, could I borrow your pen? เอ็กซกิวส มิ คุด ดาย บ๊อโร ยัว เพ็น (โทษนะ ฉันขอยืมปากกาเธอหน่อย) Could you lend me a pencil? คุด ยู เล็น มิ ยะ เพ็น (ให้ฉันยืมปากกาเธอหน่อย) May I use your calculator? เม ยาย ยูส ยัว แคลคูเลเท๊อะ (ฉันขอใช้เครื่องคิดเลขเธอได้ไหม)…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน คำขอร้องต่างๆ

คำขอร้องเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ เลือกใช้ให้ถูกก็แล้วกัน Again, please. อะเกน พลีส (อีกเที่ยวครับ / ค่ะ) One more time, please. วัน มอ ไทม พลีส (อีกครั้งครับ / ค่ะ) Tell me in Thai. เท็ล มี ยิน ทาย (บอกเป็นภาษาไทยให้หน่อย) Explain, please. อิกซเปล๊น พลีส (อธิบายหน่อยครับ / ค่ะ) How do you…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เรียกร้องความสนใจ

ถ้านักเรียนจะเรียกครูเพื่อให้ครูหันมาที่เรา ก็ใช้สำนวนเหล่านี้ได้เลย Miss, please. มิส..พลีส (ครูครับ) สำหรับเรียกครูผู้หญิงเท่านั้น Sir, please. เซอ..พลีส (ครูครับ) สำหรับเรียกครูผู้ชายเท่านั้น Teacher, please. ทีชเชอะ ....พลีส (ครูครับ) Excuse me, may I go out, please? เอ็กซกิวส มิ เม ยาย โก เว้า พลีส (ขอโทษครับ ผมขอไปข้างนอกได้ไหมครับ) ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมครูภาษาอังกฤษ ERIC NETWORK

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับนักเรียน การขอโทษ

ประโยคต่อไปนี้อาจจะได้ใช้บ่อยๆ เนืองๆ สำหรับนักเรียนที่ชอบแก้ตัวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ตัวเกี่ยวกับการบ้านหรืองานที่มอบหมายไม่สำเร็จตามที่ครูสั่ง มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง เอาไว้แก้ตัวกับครู Sorry, I’m late. My bicycle is broken. ซ๊อริ ไอม เลท มาย ไบ๊ซิเคิล ลิส โบร๊คเคิน (ขอโทษครับที่มาสาย รถจักรยานผมเสียครับ) I can’t do my homework because I had a lot of housework to do. อาย แค๊นท ดู มาย…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู ก่อนเลิกเรียน

That’s all for today. แด็ท ซอล ฟอ ทุเด (วันนี้พอแค่นี้)   Do you have any questions? ดุ ยู แฮฝ เฝ๊นิ เควสเชิ๋น (มีคำถามอะไรไหม) See you later. ซี ยู เล๊เทอะ (ค่อยเจอกันใหม่) Please don’t forget your homework. พลีส ด๊น ฟอเก็ท ยัว โฮ๊มเวิค (กรุณาอยาลืมการบ้าน) Please…

Read More

Classroom Language : ภาษาอังกฤษในห้องเรียนสำหรับครู การแนะนำ

ถ้าครูต้องการแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม สามารถใช้สำนวนเหล่านี้นำหน้า ตามด้วยสิ่งที่จะแนะนำ Why don’t you …….. วาย ด๊น ชู..... (ทำไมเธอไม่.....)  You should/ought to …….. ยู ชุด / ออด ทู .....(เธอควรจะ)   How about ………… ? ฮาว วะเบ้า ....... (......ดีไหม)   What about ……..? ว็อท ทะเบ้า ..... (.....ดีไหม) ตัวอย่าง Why…

Read More