collective nouns (สมุหนาม) คืออะไร เป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ดูตรงไหน

Collective nouns (สมุหนาม) คืออะไร มีอะไรบ้าง สมุหนามก็คือ คำนามที่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน กลุ่มสัตว์ กลุ่มสิ่งของก็ได้ ซึ่ง collective nouns จะเป็นปัญหาพอสมควร เพราะมันสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ หรือพหูพจน์ก็ได้

collective noun

Collective nouns คืออะไร

collective nouns สามารถเป็นได้ทั้ง เอกพจน์ หรือ พหูพจน์ อยู่ที่คนต้องการจะสื่อว่าอย่างไร

เช่น class (ชั้นเรียน หรือกลุ่มนักเรียนในชั้น) , team (ทีม) , committee (คณะกรรมการ), jury (คณะลูกขุน) family (ครอบครัว) board (คณะกรรมการ) couple (คุ่สามีภรรยา, คู่รัก) เป็นต้น

Collective nouns เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำเดียวๆ สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ หรือพหูพจน์นะครับ การจะแยกแยะว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ดูว่า ในกลุ่มนั้นทำกิจกรรมอย่างไร หรือ มุมมองของคนพูดเป็นอย่างไร

ดูกิจกรรมของที่ทำของกลุ่ม

 • ถ้าทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นกลุ่มก้อน เป็นเอกพจน์
 • ถ้าต่างคนต่างทำกิจกรรม คนละกิจกรรม  เป็นพหูพจน์

ให้จำไว้ว่า ถ้าทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมเดียวกัน อยู่เป็นกลุ่มก้อน เป็นเอกพจน์

แต่ถ้าต่างคนต่างทำกิจกรรมของใครของมันหลายกิจกรรม กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน เป็นพหูพจน์

 • The school team is playing against another school.
  ทีมโรงเรียนกำลังเล่นแข่งกับอีกโรงหนึ่ง
  team เป็นเอกพจน์ เพราะทั้งทีมกำลังทำการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเดียวกัน
 • The school team are relaxing in the room.  Some players are watching TV but some are playing games.
  ทีมของโรงเรียนกำลังผ่อนคลายในห้อง ผู้เล่นบางคนกำลังดูทีวี แต่บางคนกำลังเล่นเกม
  team เป็นพหูพจน์ เพราะต่างคนต่างทำกิจกรรม มีหลายกิจกรรม
 • My class is going to Huahin.
  เด็กในห้องเรียนฉันกำลังไปหัวหิน
  class เป็นเอกพจน์ เพราะทุกคนเดินทางไปหัวหินพร้อมกัน มีกิจกรรมเดียวกัน
 • My class are playing on the beach.
  เด็กในห้องเรียนฉันกำลังเล่นบนชายหาด
  class เป็นพหูพจน์ เพราะต่างคนต่างเล่นคนละกิจกรรมบนหาด เช่น เดินเล่น วิ่งเล่น เล่นทราย เป็นต้น
 • A troupe of dancers is dacing on the stage.
  กลุ่มหางเครื่องกำลังเต้นอยู่บนเวที
  A troupe เป็นเอกพจน์ เพราะเต้นอยู่บนเวที ทำกิจกรรมเดียวด้วยกัน คือเต้น แต่ถ้าเมื่อใดที่ต่างคนต่างทำกิจกรรมของใครมัน จะเป็นพหูพจน์ครับ เช่น หลังจากเล่นเสร็จก็ซื้อของ เล่น พักผ่อนเป็นต้น เป็นต้น
 • A troupe of dancers are shopping.
  กลุ่มหางเครื่องกำลังชอบปิ้ง กิจกรรมชอบปิ้งอันเดียวก็จริง แต่ต่างคนต่างซื้อของคนละอย่างกัน  ซื้อกันคนละร้าน

ดูมุมมองของคนพูด

ตัวอย่าง Team

My football team __is__playing on the sports field.
ทีมฟุตบอลของฉันกำลังเล่นในสนามกีฬา

แบบนี้จะเห็นทีมฟุตบอล เป็น ทีม

My football team __are__playing on the sports field.
(สมาชิก)ทีมฟุตบอลของฉันกำลังเล่นในสนามกีฬา

แบบนี้จะเห็นเป็นสมาชิกแต่ละคนกำลังกระจัดกระจายเล่นกันอยู่

ผู้รู้เลยแนะนำว่า ถ้าไม่ให้สับสนให้เขียนแบบนี้

The members of my football team __are__playing on the sports field.
สมาชิกทีมฟุตบอลของฉันกำลังเล่นในสนามกีฬา

ตัวอย่าง Family

My family  __is__ happy.
ครอบครัวของฉันมีความสุข

แบบนี้จะเห็นครอบครัว เป็นกลุ่มก้อน

My family  __are__ happy.
(คนใน) ครอบครัวของฉันมีความสุข

แบบนี้จะเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นคนๆ และทุกคนมีความสุข

ตัวอย่าง collective nouns

A band of musicians วงดนตรี
A bunch of flowers ช่อดอกไม้
A class of students กลุ่มนักเรียนในห้อง
A crowd of people กลุ่มคน
A fleet of ships ฝูงเรือ
A flock of birds ฝูงนก
A flock of sheep ฝูงแกะ
A forest of trees กลุ่มต้นไม้
A galaxy of stars กล่มดาว
A gang of thieves แก๊งโจร
A group of people กลุ่มคน
A herd of deer ฝูงกวาง
A hive of bees ฝูงผึ้ง
A murder of crows ฝูงกา
A pack of cards สำหรับไพ่
A pack of wolves ฝูงหมาป่า
A pride of lions ฝูงสิ่งโต
A range of mountains เทือกเขา
A school of fish ฝูงปลา
A team of horses ฝูงม้า
A team of players ทีมผู้เล่น
A troupe of dancers กลุ่มหางเครื่อง
An army of ants ฝูงมด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 168

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *