Menu

Where are you from? คุณมาจากไหน

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Where are you from?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องจาก Hello นะครับ หลังจากที่ได้ทักทายและทำความรู้จักกันแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการสนทนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมากก็จะถามสองสามเรื่องเป็นเบื้องต้น ดังบทสนทนาต่อไปนี้

 • A: Where are you from?
  แว อา ยู ฟรอม
  คุณ มา จาก ไหน
 • B: I’m from England.
  ไอม ฟรอม อิ๊งเลินด
  ฉัน มา จาก ประเทศอังกฤษ
 • B: Where do you come from?
  แว ดู ยู คัม ฟรอม
  คุณ มา จาก ไหน
 • A: I come from America.
  ไอ คัม ฟรอม อเม๊ริเคอะ
  ฉัน มา จาก ประเทศ อเมริกา

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

การบอกประเทศที่มา จะเอาชื่อเมืองนำหน้าก่อนก็ได้ เช่น

I’m from Bangkok, Thailand.
ไอม ฟรอม แบ๊งค็อค ไท๊แลนด
ฉันมาจากกรุงเทพ ประเทศไทย

Where do you come from?/ Where are you from? มีความหมายเดียวกัน

I’m from… / I come from… ก็มีความหมายเหมือนกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำศัพท์

whereแวที่ไหน
are *อาเป็น อยู่ คือ
youยูคุณ
fromฟรอมจาก
I’m **ไอมฉัน คือ
do ***ดูทำ
comeคัมมา
Americaอะเม๊ริคะอเมริกา
Englandอิ๊งเลินดอังกฤษ

* are ใช้กับประธานพหูพจน์
** I’m ย่อมาจาก I am (ไอ แอม)
*** do แปลว่า ทำ แต่ถ้าใช้ในประโยคคำถาม ไม่ต้องแปล

ศึกษาเพิ่มเติม


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *