หลักการใช้ is am are การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม มีหลักการดังนี้

is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ แบบไหนแปลว่าเป็นหรือคือ แบบไหนแปลว่าอยู่ และแบบไหนที่ไม่ต้องแปล เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละตัวกันเลย

หลักการใช้ is am are

การใช้ is am are

ความหมายของ is am are

 • is am are + สถานที่ แปลว่า อยู่
  I am at home. ฉัน อยู่ ที่ บ้าน
 • is am are + คำนาม แปลว่า เป็น หรือ คือ
  I am a boy. ฉัน เป็น เด็กผู้ชาย
 • is am are + คำคุณศัพท์ ไม่ต้องแปล
  I am beautiful. ฉัน สวย

 is am are จำง่ายๆว่า หนึ่งคนใช้ is หลายคนใช้ are ส่วน I ใช้ am

โครงสร้าง is am are

I
am
He, She, It, A cat
is
You, We, They, Cats
are

หลักการใช้ is am are

Is Am Are ใช้ใน Tense ต่างๆ ซึ่งการจะแปลความหมายนั้นต้องพึงระวังนิดหนึ่ง เพราะบางทีมันเป็นแค่กริยาช่วย ซึ่งไม่ต้องแปลแต่อย่างใด มาดูหลักการนำไปใช้กันเลย

1. ใช้ใน Present Simple Tense   

 • is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ  
 • ประธาน+ is, am, are 

I am a student. ผมเป็นนักเรียน (student = นาม)
He is in the room. เขาอยู่ในห้อง (room = นาม)
We are tigers. พวกเราคือเสือ (tigers = นาม)

 • แต่บางครั้ง is am are ไม่ต้องแปล  (ประธาน+ is, am, are, + คุณศัพท์

I am tall. ผมสูง (tall = คุณศัพท์)
She is short. หล่อน เตี้ย ( short= คุณศัพท์)
They are smart. พวกเขาเทห์ ( smart=คุณศัพท์)

2. ใช้ใน Present Continuous  (เรียนรู้เต็มๆในเรื่อง Present continuous)

 • is am are อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำกริยาที่เติม ing  แปลว่า กำลัง…
 • ประธาน+ is, am, are  + กริยาเติม ing

I am eating. ผม กำลังกิน
He is running. เขา กำลังวิ่ง
We are swimming. พวกเรากำลังว่ายน้ำ

3. ใช้ใน Passive Voice ของ Present Simple Tense (บทเรียนขั้นสูง)   

 • is am are อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำ กริยาช่อง 3 แปลว่า ถูก…
 • ประธาน+ is, am, are + กริยาช่อง 3

Rice is grown by Thai people.
ข้าวถูกปลูกโดยคนไทย

Rice is grown in China, India, Thailand, Vietnam etc.
ข้าวถูกปลูกในประเทศจีน อินเดีย ไทย เวียดนาม และอื่นๆ

การย่อรูป

I am = I’m ( ไอ แอม = ไอม)
I am not = I’m not (ไอ แอม น็อท = ไอม น็อท)

He is = He’s (ฮี อิส = ฮีส)
He is not = He’s not/ He isn’t ( ฮี อิส น็อท = ฮีส น็อท / ฮี อิสเซินท)

She is = she’s (ชี อิส = ชีส)
She is not = She’s not/ She isn’t (ชี อิส น็อท = ชีส น็อท/ ชี อิสเซินท)

It is = It’s (อิท อิส = อิทส)
It is not = It’s not/ It isn’t (อิท อิส น็อท = อิทส น็อท / อิท อิสเซินท)

You are = You’re (ยู อา = ยัว)
You are not = You’re not / You aren’t (ยู อา น็อท = ยัว น็อท / ยู อ้านท)

We are = We’re (วี อา = เวีย)
We are not = We’re not / We aren’t (วี อา = เวีย น็อท / วี อ้านท)

They are = They’re (เด อา = แด)
They are not = They’re not / They aren’t  (เด อา น็อท = แด น็อท / เด อ้านท)

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + ส่วนขยาย (นาม, คุณศัพท์)

โครงสร้าง

I
am
a doctor.
He, She, It, A cat
is
tall.
You, We, They, Cats
are
from Thailand.

I am a doctor. ผมเป็นหมอ

He is smart. เขาเท่ห์
She is a girl. หล่อนเป็นผู้หญิง
It is a dog. มันเป็นหมา
A cat is black. แมวสีดำ

You are my friend. คุณเป็นเพื่อนของฉัน
We are from Thailand. พวกเรามาจากประเทศไทย
They are students. พวกเขาเป็นนักเรียน
Cats are white. แมวสีขาว

ประโยคบอกปฏิเสธ

 •  โครงสร้างปฏิเสธคล้ายประโยคบอกเล่า เพียงแค่เอาคำว่า not มาวางหลัง is, am, are
I
am
not
a doctor.
He, She, It, A cat
is
not
tall.
You, We, They, Cats
are
not
from Thailand.

I am not a doctor. ผมไม่เป็นหมอ

He is not smart. เขาไม่เท่ห์
She is not a girl. หล่อนไม่เป็นผู้หญิง
It is not a dog. มันไม่เป็นหมา
A cat is not black. แมวไม่สีดำ

You are not my friend. คุณไม่เป็นเพื่อนของฉัน
We are not from Thailand. พวกเราไม่มาจากประเทศไทย
They are not students. พวกเขาไม่เป็นนักเรียน
Cats are not white.  แมวไม่สีขาว

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามง่ายๆเอง เพียงแค่เอาคำว่า Is, Am, Are มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

Am
I
a doctor?
Is
he, she, it, a cat
tall?
Are
you, we, they, cats
from Thailand?
 • Am I a doctor? ผมเป็นหมอใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่ คุณเป็นหมอ / ไม่ คุณไม่เป็นหมอ
 • Is he smart? เขาเท่ห์ใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่ เขาเท่ห์ / ไม่ เขาไม่เท่ห์
 • Is she a girl? หล่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ หล่อนเป็นผู้หญิง / ไม่หล่อนไ่ม่เป็นผู้หญิง
 • Is it a dog? มันเป็นหมาใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันเป็นหมา / ไม่ มันไม่เป็นหมา
 • Is a cat black? แมวสีดำใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่ แมวสีดำ / ไม่ แมวไม่สีดำ  หรือ
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันสีดำ / ไม่ มันไม่สีดำ
 • Are you my friend? คุณเป็นเพื่อนของฉันใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่ผมเป็นเพื่อนคุณ / ไม่ ผมไม่เป็นเพื่อนคุณ
 • Are we from Thailand? พวกเรามาจากประเทศไทยใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่ เรามาจากประเทศไทย / ไม่ เราไม่มาจากประเทศไทย
 • Are they students? พวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่ พวกเขาเป็นนักเรียน / ไม่ พวกเขาไม่เป็นนักเรียน

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
Am
I
not
a doctor?
Is
he, she, it, a cat
not
tall?
Are
you, we, they, cats
not
from Thailand?
 • รูปแบบย่อ
Am
I
not
a doctor?
Isn’t
he, she, it, a cat
tall?
Aren’t
you, we, they, cats
from Thailand?
 • Am I not a doctor? ผมไม่เป็นหมอใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่ คุณเป็นหมอ / ไม่ คุณไม่เป็นหมอ
 • Isn’t he smart? เขาไม่เท่ห์ใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่ เขาเท่ห์ / ไม่ เขาไม่เท่ห์
 • Is she not a girl? หล่อนไม่เป็นผู้หญิงใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ หล่อนเป็นผู้หญิง / ไม่หล่อนไ่ม่เป็นผู้หญิง
 • Is it not a dog? มันไม่เป็นหมาใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันเป็นหมา / ไม่ มันไม่เป็นหมา
 • Isn’t a cat black? แมวไม่สีดำใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่ แมวสีดำ / ไม่ แมวไม่สีดำ  หรือ
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันสีดำ / ไม่ มันไม่สีดำ

*** ไม่ว่าคำถามจะเป็นอย่างไร ถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ เช่น แมวตัวนี้สีขาว แล้วมีคนถามว่า

Is a cat black? แมวสีดำใช่ไหม
No, it isn’t. ไม่ มันไม่ใช่สีดำ

Isn’t a cat black? แมวไม่ใช่สีดำใช่ไหม
No, it isn’t. ไม่ มันไม่ใช่สีดำ
ห้ามตอบ yes นะครับ ถ้าตอบ yes จะหมายความว่ามันมีสีดำ

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  is, am, are

Who is that? นั่นคือใคร
That is a doctor. นั่นคือหมอ

What is it? มันคืออะไร
It is a dog. มันคือหมา

Where is my pen? ปากกาของฉันอยู่ไหน
It’s on the table. มันอยู่บนโต๊ะ

When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่
It’s in July. มันอยู่ในเดือนกรกฎาคม

Why is the world round? ทำไมโลกกลม
I don’t know. ฉันไม่รู้

How are you? คุณเป็นอย่างไร
I’m O.K. ฉันสบายดี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 763

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *