หลักการใช้ is am are การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม มีหลักการดังนี้

0
5876

is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ แบบไหนแปลว่าเป็นหรือคือ แบบไหนแปลว่าอยู่ และแบบไหนที่ไม่ต้องแปล เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละตัวกันเลย

หลักการใช้ is am are

การใช้ is am are

ความหมายของ is am are

 • is am are + สถานที่ แปลว่า อยู่
  I am at home. ฉัน อยู่ ที่ บ้าน
 • is am are + คำนาม แปลว่า เป็น หรือ คือ
  I am a boy. ฉัน เป็น เด็กผู้ชาย
 • is am are + คำคุณศัพท์ ไม่ต้องแปล
  I am beautiful. ฉัน สวย

 is am are จำง่ายๆว่า หนึ่งคนใช้ is หลายคนใช้ are ส่วน I ใช้ am

โครงสร้าง is am are

I
am
He, She, It, A cat
is
You, We, They, Cats
are

หลักการใช้ is am are

Is Am Are ใช้ใน Tense ต่างๆ ซึ่งการจะแปลความหมายนั้นต้องพึงระวังนิดหนึ่ง เพราะบางทีมันเป็นแค่กริยาช่วย ซึ่งไม่ต้องแปลแต่อย่างใด มาดูหลักการนำไปใช้กันเลย

1. ใช้ใน Present Simple Tense   

 • is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ  
 • ประธาน+ is, am, are 

I am a student. ผมเป็นนักเรียน (student = นาม)
He is in the room. เขาอยู่ในห้อง (room = นาม)
We are tigers. พวกเราคือเสือ (tigers = นาม)

 • แต่บางครั้ง is am are ไม่ต้องแปล  (ประธาน+ is, am, are, + คุณศัพท์

I am tall. ผมสูง (tall = คุณศัพท์)
She is short. หล่อน เตี้ย ( short= คุณศัพท์)
They are smart. พวกเขาเทห์ ( smart=คุณศัพท์)

2. ใช้ใน Present Continuous  (เรียนรู้เต็มๆในเรื่อง Present continuous)

 • is am are อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำกริยาที่เติม ing  แปลว่า กำลัง…
 • ประธาน+ is, am, are  + กริยาเติม ing

I am eating. ผม กำลังกิน
He is running. เขา กำลังวิ่ง
We are swimming. พวกเรากำลังว่ายน้ำ

3. ใช้ใน Passive Voice ของ Present Simple Tense (บทเรียนขั้นสูง)   

 • is am are อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำ กริยาช่อง 3 แปลว่า ถูก…
 • ประธาน+ is, am, are + กริยาช่อง 3

Rice is grown by Thai people.
ข้าวถูกปลูกโดยคนไทย

Rice is grown in China, India, Thailand, Vietnam etc.
ข้าวถูกปลูกในประเทศจีน อินเดีย ไทย เวียดนาม และอื่นๆ

การย่อรูป

I am = I’m ( ไอ แอม = ไอม)
I am not = I’m not (ไอ แอม น็อท = ไอม น็อท)

He is = He’s (ฮี อิส = ฮีส)
He is not = He’s not/ He isn’t ( ฮี อิส น็อท = ฮีส น็อท / ฮี อิสเซินท)

She is = she’s (ชี อิส = ชีส)
She is not = She’s not/ She isn’t (ชี อิส น็อท = ชีส น็อท/ ชี อิสเซินท)

It is = It’s (อิท อิส = อิทส)
It is not = It’s not/ It isn’t (อิท อิส น็อท = อิทส น็อท / อิท อิสเซินท)

You are = You’re (ยู อา = ยัว)
You are not = You’re not / You aren’t (ยู อา น็อท = ยัว น็อท / ยู อ้านท)

We are = We’re (วี อา = เวีย)
We are not = We’re not / We aren’t (วี อา = เวีย น็อท / วี อ้านท)

They are = They’re (เด อา = แด)
They are not = They’re not / They aren’t  (เด อา น็อท = แด น็อท / เด อ้านท)

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + ส่วนขยาย (นาม, คุณศัพท์)

โครงสร้าง

I
am
a doctor.
He, She, It, A cat
is
tall.
You, We, They, Cats
are
from Thailand.

I am a doctor. ผมเป็นหมอ

He is smart. เขาเท่ห์
She is a girl. หล่อนเป็นผู้หญิง
It is a dog. มันเป็นหมา
A cat is black. แมวสีดำ

You are my friend. คุณเป็นเพื่อนของฉัน
We are from Thailand. พวกเรามาจากประเทศไทย
They are students. พวกเขาเป็นนักเรียน
Cats are white. แมวสีขาว

ประโยคบอกปฏิเสธ

 •  โครงสร้างปฏิเสธคล้ายประโยคบอกเล่า เพียงแค่เอาคำว่า not มาวางหลัง is, am, are
I
am
not
a doctor.
He, She, It, A cat
is
not
tall.
You, We, They, Cats
are
not
from Thailand.

I am not a doctor. ผมไม่เป็นหมอ

He is not smart. เขาไม่เท่ห์
She is not a girl. หล่อนไม่เป็นผู้หญิง
It is not a dog. มันไม่เป็นหมา
A cat is not black. แมวไม่สีดำ

You are not my friend. คุณไม่เป็นเพื่อนของฉัน
We are not from Thailand. พวกเราไม่มาจากประเทศไทย
They are not students. พวกเขาไม่เป็นนักเรียน
Cats are not white.  แมวไม่สีขาว

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามง่ายๆเอง เพียงแค่เอาคำว่า Is, Am, Are มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

Am
I
a doctor?
Is
he, she, it, a cat
tall?
Are
you, we, they, cats
from Thailand?
 • Am I a doctor? ผมเป็นหมอใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่ คุณเป็นหมอ / ไม่ คุณไม่เป็นหมอ
 • Is he smart? เขาเท่ห์ใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่ เขาเท่ห์ / ไม่ เขาไม่เท่ห์
 • Is she a girl? หล่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ หล่อนเป็นผู้หญิง / ไม่หล่อนไ่ม่เป็นผู้หญิง
 • Is it a dog? มันเป็นหมาใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันเป็นหมา / ไม่ มันไม่เป็นหมา
 • Is a cat black? แมวสีดำใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่ แมวสีดำ / ไม่ แมวไม่สีดำ  หรือ
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันสีดำ / ไม่ มันไม่สีดำ
 • Are you my friend? คุณเป็นเพื่อนของฉันใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่ผมเป็นเพื่อนคุณ / ไม่ ผมไม่เป็นเพื่อนคุณ
 • Are we from Thailand? พวกเรามาจากประเทศไทยใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่ เรามาจากประเทศไทย / ไม่ เราไม่มาจากประเทศไทย
 • Are they students? พวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่ พวกเขาเป็นนักเรียน / ไม่ พวกเขาไม่เป็นนักเรียน

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
Am
I
not
a doctor?
Is
he, she, it, a cat
not
tall?
Are
you, we, they, cats
not
from Thailand?
 • รูปแบบย่อ
Am
I
not
a doctor?
Isn’t
he, she, it, a cat
tall?
Aren’t
you, we, they, cats
from Thailand?
 • Am I not a doctor? ผมไม่เป็นหมอใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่ คุณเป็นหมอ / ไม่ คุณไม่เป็นหมอ
 • Isn’t he smart? เขาไม่เท่ห์ใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่ เขาเท่ห์ / ไม่ เขาไม่เท่ห์
 • Is she not a girl? หล่อนไม่เป็นผู้หญิงใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ หล่อนเป็นผู้หญิง / ไม่หล่อนไ่ม่เป็นผู้หญิง
 • Is it not a dog? มันไม่เป็นหมาใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันเป็นหมา / ไม่ มันไม่เป็นหมา
 • Isn’t a cat black? แมวไม่สีดำใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่ แมวสีดำ / ไม่ แมวไม่สีดำ  หรือ
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่ มันสีดำ / ไม่ มันไม่สีดำ

*** ไม่ว่าคำถามจะเป็นอย่างไร ถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ เช่น แมวตัวนี้สีขาว แล้วมีคนถามว่า

Is a cat black? แมวสีดำใช่ไหม
No, it isn’t. ไม่ มันไม่ใช่สีดำ

Isn’t a cat black? แมวไม่ใช่สีดำใช่ไหม
No, it isn’t. ไม่ มันไม่ใช่สีดำ
ห้ามตอบ yes นะครับ ถ้าตอบ yes จะหมายความว่ามันมีสีดำ

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  is, am, are

Who is that? นั่นคือใคร
That is a doctor. นั่นคือหมอ

What is it? มันคืออะไร
It is a dog. มันคือหมา

Where is my pen? ปากกาของฉันอยู่ไหน
It’s on the table. มันอยู่บนโต๊ะ

When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่
It’s in July. มันอยู่ในเดือนกรกฎาคม

Why is the world round? ทำไมโลกกลม
I don’t know. ฉันไม่รู้

How are you? คุณเป็นอย่างไร
I’m O.K. ฉันสบายดี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 480

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Previous articleแบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ
Next articleบทอ่าน Present Simple Tense ง่ายๆ พร้อมคำแปล…
ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย