skip to Main Content

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 17 การสร้างประโยคจาก is am are

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสร้างประโยคโดยใช้ is am are บางครั้ง is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำที่ตามหลังเป็นคำบอกลักษณะของคำนาม เช่น สวย หล่อ เป็นต้น is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำตามหลังเป็นคำบ่งบอกลักษณะนาม (คุณศัพท์) I am famous. ไอ แอม เฟ๊เมิส ฉัน มีชื่อเสียง He is handsome. ฮี อิส แฮ๊นซัม เขา หล่อ She is smart. ชี…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 16 การใช้ I, You, He, She, It, We, They

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการใช้สรรพนาม I, You, He, She, It, We, They เป็นประธานของประโยค ต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วว่าด้วยการใช้ is am are ถึงแม้คำว่า is am are มีความหมายเดียวกัน แต่เวลานำไปใช้ก็จับคู่ให้ถูกด้วยนะครับ ว่าอันไหนใช้ is am are I am a wife. ไอ แอม อะ ไวฟ ฉัน เป็น ภรรยา You are Russian. ยู อา รัชเชิน…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 15 Verb To Be – การใช้กริยาทูบี

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการใช้คำกริยา To Be แปลว่า เป็น อยู คือ เพื่อใช้บอกกล่าวว่า คนนั้น คนนี้ เป็นอะไร หรือ เป็นยังไง is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่เอาไปใช้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับประธานของประโยค ดูเอาเองแล้วกันว่าใช้ต่างกันอย่างไร หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ เข้าใจหลักการใช้ is am are ในเบื้องต้น Obama is the president. โอบ๊ามะ อิส เดอะ เพร๊ซิเดินท โอบามา เป็น ประธานาธิบดี…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 14 Hundred – Million ร้อยถึงล้าน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 10-100 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 11-20 นะครับ หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถนับเลข 100-1,000,000 ได้ถูกต้อง 100  hundred  ฮั๊นเดริด  ร้อย 1,000 thousand  เธ๊าเซิน 1,000,000  million  มิ๊ลเลียน  ล้าน  

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 13 Count 10-100 นับ 10 -100

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 10-100 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 11-20 นะครับ หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถนับเลข 10-100 ได้ถูกต้อง การนับเลขเริ่มนาทีที่  2:40 10  ten เท็น  สิบ 20  twenty ทเว็นทิ   ยี่สิบ 30  thirty เธ๊อทิ   สามสิบ 40  forty ฟ๊อทิ  สี่สิบ 50  fifty ฟิ๊ฟทิ  ห้าสิบ 60  sixty ซิกสติ  หกสิบ 76  seventy เซ็ฝเฝินทิ  เจ็ดสิบ…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 12 Count 11-20 นับ 11 -20

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 11-20 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 1-10 นะครับ สำหรับการนับตัวเลขในชุดนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นักสำหรับคนไทย แต่อย่าลืมคำว่า thirteen ต้องกัดลิ้นเบาๆก่อนเปล่งคำว่า เธอที๊น หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถนับเลข 11-20 ได้ถูกต้อง จะพานับจำนวนเลยนะครับ สำหรับบทสนทนาประกอบไม่ขอนำมาแล้วกัน เพราะไม่เป็นประโยชน์มากนัก 11  อิเล็ฝเฝิน สิบเอ็ด 12 ทเว็ลฝ สิบสอง 13 เธอที๊น สิบสาม 14 ฟอที๊น สิบสี่ 15 ฟิฟที๊น สิบห้า 16 ซิกสที๊น สิบหก 17 เซ็ฝเฝินที๊น สิบเจ็ด 18  เอทที๊น…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 11 How many? จำนวนเท่าไหร่

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการถามตอบจำนวนของสิ่งของต่างๆครับ ว่ามีจำนวนกี่คน กี่อัน กี่ตัว ฯลฯ หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถถามตอบจำนวนสิ่งของต่างๆได้ How many? ฮาว เม็นนิ (จำนวนเท่าไหร) 3 books. 3 หนังสือ (หนังสือ 3 เล่ม) How many books are there. ฮาว เม็นนิ บุ๊คส อา แด (มี หนังสือ จำนวนเท่าไหร่) There are three books. แด อา ธรี บุ๊คส…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 10 Count 0-10 นับ 0 -10

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 0-10 ตัวเลขเหล่านี้เอาใว้ใช้สนทนาเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนต่างๆ หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถนับ 0-10 ได้ถูกต้อง การนับตัวเลข 0-10 ตัวเลขที่มีปัญหาสำหรับคนไทยคือ three เพราะต้องกัดลิ้นด้วยเวลาพูด ธรี แต่คนไทยไม่ชอบกัดลิ้นนั่นเอง อีกตัวคือ four คำนี้อ่านว่า ฟอ ไม่ใช่ โฟ  

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 9 Do / Don’t ให้ทำและห้ามทำ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสั่งให้ทำ และการห้ามทำครับ  ดูจากคำศัพท์แล้ว คำสั่งเหล่านี้น่าจะใช้บอกลูกๆเสียมากกว่าบอกผู้ใหญ่ แต่อย่างไรเสียก็ดี คำสั่งที่ใช้ควรมีคำว่า please ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเอง เว้นเสียแต่ว่าสั่งตอนโมโห หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถบอกให้ทำ และสั่งห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ การสั่งให้ทำ คำสั่ง จะใช้คำกริยาเดี่่ยวๆ ก็ได้ แต่เพื่อให้สุภาพให้เติม please ด้วยนะครับ Come here. คัมเฮีย (มานี่) Wash your hand. วอช ยัว แฮนด (ล้างมือของคุณ) Eat. อีท (กิน) Go. โก (ไป) การห้าม การห้ามจะใช้คำว่า Don't…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 8 Let’s / Don’t เชิญชวนและห้าม

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพและการห้ามครับ ในกรณีที่เราต้องการชักชวนให้คู่สนทนาหรือกับคนกลุ่มใหญ่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมกับเรา การสั่งแบบสุภาพหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ให้ใช้สำนวนง่ายๆต่อไปนี้ได้เลย หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ สามารถกล่าวคำเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพหรือคำห้ามได้ การเชิญชวน Let's begin. เล็ทส บิกิ๊น (เริ่มกันเถอะ) Let's start. เล็ทส สตาท (เริ่มกันเถอะ) Let's read. เล็ทส รีด (อ่านกันเถอะ) การสั่งแบบสุภาพ หรือการสั่งเชิงขอร้อง Please write. พลีส ไรท (กรุณาเขียน) Please read. พลีส รีด (กรุณาอ่าน) Please listen and repeat.…

Read More