ตัวอย่าง CV ภาษาไทย 20 กว่าหน้า เรียกว่า Academic CV ทำไมมันถึงยาวจัง

มาดูตัวอย่าง CV ภาษาไทยแบบยาวๆกันนะครับ เรียกว่า Academic CV ซึ่ง CV ประเภทนี้เป็นการสาธายงานในแวดวงการศึกษา ซึ่งปกติอาจารย์ในมหาลัยต่างๆ จะมี CV เพื่อแนะนำตัวเองและผลงานต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านๆ

cv ภาษาไทย

ตัวอย่าง CV ภาษาไทย

ตัวอย่าง CV นี้เป็นของ ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น จากสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) ซึ่งดูผลงานของอาจารย์แล้วตาลายกันเลยล่ะ แบบว่ามันเยอะมาก

อย่างที่รู้กันนะครับ ถ้าเป็น CV สมัครงานในบริษัทต่างๆ มันก็จะยาวหน้า หรือสองหน้าแค่นั้นแหละ แต่สำหรับ Academic CV มันก็จะยาวหน่อย ถามว่ายาวแค่ไหน คำตอบคือไม่จำกัด เพราะมันคือประวัติการทำงานและผลงานทั้งหมดที่เคยมี หรือเคยทำตั้งแต่เริ่มทำงาน

ตัวอย่างนี้เป็นภาษาไทยครับ แต่จะว่าไปก็ไม่ใช่ภาษาไทยทั้งหมดนะ เพราะมันมีในส่วนของผลงานที่ควรจะคงชื่อไว้เป็นภาษาอังกฤษเดิมๆจะดูดีกว่าแปลออกมาเป็นภาษาไทย

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

 

 

ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
ที่ทำงาน School of Biomolecular Science and Engineering Vidyasirimedhi Inistitute of Science and Technology (VISTEC)
555 หมู่ 1ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
อีเมลล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.vistec.ac.th/academic/BSE
ภาควิชาชีวเคมี และหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
โครงสร้างและการทำงานของโปรตีน (CPSF)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมลล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : science.mahidol.ac.th/Chaiyen_P
การศึกษา :
พ.ศ. 2528 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2540 ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทำงาน :
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน Professor and Head, School of Biomolecular Science and Engineering, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)
พ.ศ. 2552-2560 ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548-2552 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2540 อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551-2552 รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552-2554 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554-2558 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2536-2539 ผู้ช่วยสอน (Teaching assistant) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบัติการชีวเคมี (BC 416/516) มหาวิทยาลัยมิชิแกน
พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยสอน (Teaching assistant) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา Enzyme Kinetics (BC 573) มหาวิทยาลัยมิชิแกน
พ.ศ. 2559-2560 คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการเศรษฐกิจกระแสใหม่ ส่วนคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รางวัลเกียรติยศ :
พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลพระราชทานนักเรียนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2528-2540 ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาเอก
พ.ศ. 2532 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
พ.ศ. 2536 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
พ.ศ. 2538 รางวัล Chrisman Award สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลการเรียนผลงานวิจัยดี จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
พ.ศ. 2541 รางวัล Murphy Award สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
พ.ศ. 2543 Recipient of Federation of Asian and Oceanic Biochemistry and Molecular Biology (FAOBMB) travel fellowship
พ.ศ. 2546 รับพระราชทานทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (L’OREAL-UNESCO Fellowship for Woman in Science) ประจำปี 2546 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ. 2548 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2548 (สาขาชีวเคมี) ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2551 Affiliate Fellow of TWAS (The Academy of Sciences for the Developing World)
พ.ศ. 2552 รางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2552 รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง (ระดับรองศาสตราจารย์) จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553 รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กองทุนทะกูชิ ประจำปี 2553 จากมูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 รางวัลTRF-CHE-Scopus Researcher Award 2010
พ.ศ. 2554 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ด้านผลงานเด่น) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
พ.ศ. 2555 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำดิดนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พ.ศ. 2556 ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ. 2557 Chair of the Organizing Committee, IUBMB 18th International Symposium on Flavins and Flavoproteins
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญเป็นผู้พูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในงาน TEDx Bangkok
พ.ศ. 2558 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 (สาขาชีวเคมี) ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2558 ได้รับมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติฯ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2558 จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2559 BioTalk Plenary Awardee from Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST)
พ.ศ. 2559 โครงการ Bacterial luciferase ได้รับรางวัลที่ 3 โครงการ Tech Planter Thailand ในชื่อทีม Enzmart และรางวัลพิเศษจาก Leave a Nest ให้ไปเข้าร่วมงาน Final Grand Prix ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2559 ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559-2562)
พ.ศ. 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐ “องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน”
พ.ศ. 2560 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๖๐ “การศึกษาเอนไซม์เซอรีนไฮดรอกซีเมทิลทรานซเฟอเรสเพื่อเป็นเป้าหมายยาต้านมาลาเรีย”
พ.ศ. 2560 ได้รับอันดับที่ 1 ในการนำเสนอแผนธุรกิจในโปรแกรม “Leaders in Innovation Fellowship” จาก Royal Academy of Engineering and Newton Fund ประเทศสหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2562 Distinguished Alumni Lecture, Department of Biological Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, USA
กองบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board Members) :
The Journal of Biological Chemistry (JBC) (from July 2012-present)
Archives of Biochemistry and Biophysics (from November 2012-present)
ผู้ประเมินบทความ ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Ad Hoc Journal Reviewer) :
Acta Crystallographica Section F
ACS Catalysis
ACS Chemical Biology
Applied Microbiology and Biotechnology
Advanced Synthesis & Catalysis
Biochemistry
Biochimica Biophysica Acta
Bioresource Technology
Chemistry & Biology
FEBS Journal
FEMS Microbiology Letter
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Journal of Chemical Education
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
Journal of the American Chemical Society
ผู้ประเมินโครงการ ของแหล่งเงินทุนวิจัย (Reviewer of Funding Organizations) :
Austrian Science Fund
National Science Foundation (NSF, USA.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขางานวิจัยที่สนใจ :
Enzyme catalysis; Enzyme mechanism; Enzyme engineering
Biocatalysis; Biorefinery; Bioenergy
Biosensor; Bioreporter
Metabolic Engineering; Synthetic Biology
Flavins and Flavoproteins; Aldolase; Redox Enzymes; pyridoxal-5-phosphate enzymesเอนไซม์
กลไกการทำงานของเอนไซม์
ฟลาวิน; วิตามิน B2
จลหพลศาสตร์ของเอนไซม์
PLP; วิตามิน B6
ชีวเคมีเชิงกายภาพ
ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ :
การศึกษากลไกการทำงานของกลุ่มเอนไซม์ ที่ใช้วิตามิน B2 และวิตามิน B6 ในการทำปฏิกิริยา (Mechanistic enzymology of flavin-dependent and pyridoxal 5′-phosphate dependent enzymes)
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ :
บทความในวารสารวิชาการ

 

2540
1. Chaiyen P, Brissette P, Ballou DP, Massey V. Reaction of 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase with N-methyl-5-hydroxynicotinic acid: Studies on the mode of binding, and protonation status of the substrate. Biochemistry 1997;36(45):13856-64.
2. Chaiyen P, Ballou DP, Massey V. Gene cloning, sequence analysis, and expression of 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid oxygenase. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 1997;94(14):7233-8.
3. Chaiyen P, Brissette P, Ballou DP, Massey V. Unusual mechanism of oxygen atom transfer and product rearrangement in the catalytic reaction of 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid oxygenase. Biochemistry 1997;36(26):8060-70.
4. Chaiyen P, Brissette P, Ballou DP, Massey V. Thermodynamics and reduction kinetics properties of 2-methyl-3- hydroxypyridine-5-carboxylic acid oxygenase. Biochemistry 1997;36(9):2612-21.
2544
5. Chaiyen P, Suadee C, Wilairat P. A novel two-protein component flavoprotein hydroxylase p-hydroxyphenylacetate hydroxylase from Acinetobacter baumannii. European Journal of Biochemistry 2001;268(21):5550-61.
2547
6. Chaiyen P, Sucharitakul J, Svasti J, Entsch B, Massey V, Ballou DP. Use of 8-Substituted-FAD Analogues to Investigate the Hydroxylation Mechanism of the Flavoprotein 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic Acid Oxygenase. Biochemistry 2004;43(13):3933-43.
7. Thotsaporn K, Sucharitakul J, Wongratana J, Suadee C, Chaiyen P. Cloning and expression of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii: Evidence of the divergence of enzymes in the class of two-protein component aromatic hydroxylases. Biochimica et Biophysica Acta – Gene Structure and Expression 2004;1680(1):60-6.
2548
8. Hommalai G, Chaiyen P, Svasti J. Studies on the transglucosylation reactions of cassava and Thai rosewood b-glucosidases using 2-deoxy-2-fluoro-glycosyl-enzyme intermediates. Archives of Biochemistry and Biophysics 2005;442(1):11-20.
9. Oonanant W, Sucharitakul J, Yuvaniyama J, Chaiyen P. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid (MHPC) oxygenase from Pseudomonas sp. MA-1. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications 2005;61(3):312-4.
10. Sucharitakul J, Chaiyen P, Entsch B, Ballou DP. The reductase of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii requires p-hydroxyphenylacetate for effective catalysis. Biochemistry 2005;44(30):10434-42.
2549
11. Kujawa M, Ebner H, Leitner C, Hallberg BM, Prongjit M, Sucharitakul J, Ludwig R, Rudsander U, Peterbauer C, Chaiyen P, Haltrich D, Divne C. Structural basis for substrate binding and regioselective oxidation of monosaccharides at C3 by pyranose 2-oxidase. Journal of Biological Chemistry 2006;281(46):35104-15.
12. Sucharitakul J, Chaiyen P, Entsch B, Ballou DP. Kinetic mechanisms of the oxygenase from a two-component enzyme, p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii. Journal of Biological Chemistry 2006;281(25):17044-53.
2550
13. Alfieri A, Fersini F, Ruangchan N, Prongjit M, Chaiyen P, Mattevi A. Structure of the monooxygenase component of a two-component flavoprotein monooxygenase. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2007;104(4):1177-82.
14. Suadee C, Nijvipakul S, Svasti J, Entsch B, Ballou DP, Chaiyen P. Luciferase from Vibrio campbellii is more thermostable and binds reduced FMN better than its homologues. Journal of Biochemistry 2007;142(4):539-52.
15. Sucharitakul J, Phongsak T, Entsch B, Svasti J, Chaiyen P, Ballou DP. Kinetics of a two-component p-hydroxyphenylacetate hydroxylase explain how reduced flavin is transferred from the reductase to the oxygenase. Biochemistry 2007;46(29):8611-23.
2551
16. Nijvipakul S, Wongratana J, Suadee C, Entsch B, Ballou DP, Chaiyen P. LuxG is a functioning flavin reductase for bacterial luminescence. Journal of Bacteriology 2008;190(5):1531-8.
17. Sucharitakul J, Prongjit M, Haltrich D, Chaiyen P. Detection of a C4a-Hydroperoxyflavin Intermediate in the Reaction of a Flavoprotein Oxidase. Biochemistry 2008;47(33):8485–90.
2552
18. Spadiut O, Pisanelli I, Maischberger T, Peterbauer C, Gorton L, Chaiyen P, Haltrich D. Engineering of pyyranose 2-oxidase: improvement for biofuel cell and food applications through semi-rational protein design. Journal of Biotechnology 2009; 139(3):250-7.
19. Prongjit M, Sucharitakul J, Wongnate T, Haltrich D, Chaiyen P. Kinetic mechanism of pyranose 2-oxidase from Trametes multicolor. Biochemistry 2009;48(19):4170-80.
20. Chosrowjan H, Taniguchi S, Mataga N, Phongsak T, Sucharitakul J, Chaiyen P, Tanaka F. Ultrafast Solvation Dynamics of flavin mononucleotide in the reductase component of p-Hydroxyphenylacetate Hydroxylase. Journal of Physical Chemistry B 2009;113(25):8439-42.
21. Baron R, Riley C, Chenprakhon P, Thotsaporn K, Winter RT, Alfieri A, Forneris F, van Berkel WJH, Chaiyen P, Fraaije MW, Mattevi A, McCammon JA. Multiple pathways guide oxygen diffusion into flavoenzyme active sites. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009;106(25):10603-8.
[ Cited in “Research Highlights” Nature Chemistry, 2009]
22. Sopitthammakhun K, Maenpuen S, Yuthavong Y, Leartsakulpanich U, Chaiyen P. Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues. FEBS Journal 2009;276(15):4023-36.
23. Maenpuen S, Sopitthammakhun K, Yuthavong Y, Chaiyen P, Leartsakulpanich U. Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase—A potential antimalarial target. Molecular and Biochemical Parasitology 2009;168(1):63-73.
2553
24. Chaiyen P. Flavoenzymes catalyzing oxidative aromatic ring-cleavage reactions. Arch Biochem Biophys. 2010;493(1):62-70. (Review)
25. Pitsawong W, Sucharitakul J, Prongjit M, Tan TC, Spadiut O, Haltrich D, Divne C, Chaiyen P. A conserved active-site threonine is important for both sugar and flavin oxidations of pyranose 2-oxidase. Journal of Biological Chemistry 2010;285(13):9697-705.
26. Sucharitakul J, Wongnate T, Chaiyen P. Kinetic isotope effects on the noncovalent flavin mutant protein of pyranose 2-oxidase reveal insights into the flavin reduction mechanism. Biochemistry 2010;49(17):3753-65.
27. Chenprakhon P, Sucharitakul J, Panijpan B, Chaiyen P. Measuring binding affinity of protein. Ligand interaction using spectrophotometry: binding of neutral red to riboflavin-binding protein. Journal Chemical Education 2010;87(8):829-31.
28. Rujkorakarn R, Nunthaboot N, Tanaka F, Chaiyen P, Chosrowjan H, Taniguchi S, Mataga N. Time-resolved Stokes shift in proteins with continuum model: Slow dynamics in proteins. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2010;215(1):38-45.
29. Tan TC, Pitsawong W, WongnateT, Spadiut O, Haltrich D, Chaiyen P, Divne C. H-bonding and Positive Charge at the N(5)/O(4) Locus are Critical for Covalent Flavin Attachment in Trametes Pyranose 2-Oxidase. Journal of Molecular Biology 2010;402(3):578-94
30. Nijvipakul S, Ballou SP, Chaiyen P. Reduction Kinetics of a Flavin Oxidoreductase LuxG from Photobacterium leiognathi (TH1):Half Sites Reactivity. Biochemistry 2010;49 (43):9241–8
2554
31. Ruangchan N, Tongsook C, Sucharitakul J, Chaiyen P. pH-dependent studies reveal an efficient hydroxylation mechanism of the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. Journal of Biological Chemistry 2011;286(1):223-33.
32. Sucharitakul J, Wongnate T, Chaiyen P. Hydrogen peroxide elimination from C4A-hydroperoxy-flavin in a flavoprotein oxidase occurs through a single proton transfer from flavin N5 to a peroxide leaving group. Journal of Biological Chemistry 2011;286(19):16900-9.
33. Thotsaporn K, Chenprakhon P, Sucharitakul J, Mattevi A, Chaiyen P. Stabilization of C4A-hydroperoxy-flavin in a two-component flavin-dependent monooxygenase is achieved through interactions at flavin N5 and C4a atoms. Journal of Biological Chemistry 2011;286(32):28170-80.
34. Penpassakarn P, Chaiyen P, Palittapongarnpim P. Efficient heterologous expression and one-step purification of fully active c-terminal histidine-tagged uridine monophosphate kinase from Mycobacterium tuberculosis. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(6):1452-1459.
35. Wongnate T, Sucharitakul J , and Chaiyen P. Identification of a catalytic base for sugar oxidation in pyranose 2-oxidase reaction. Chembiochem 2011;12(17):2577-86.
36. Tongsook C, Sucharitakul J, Thotsaporn K, Chaiyen P. Interactions with the substrate phenolic group are essential for hydroxylation by the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. Journal of Biological Chemistry 2011;286(52):44491–502.
2555
37. Chenprakhon P, Panijpan B, Chaiyen P. An Experiment Illustrating the Change in Ligand pKa upon Protein Binding. Journal of Chemical Education 2012; 89:791−795.
38. Chosrowjan H, Taniguchi S, Wongnate T, Sucharitakul J, Chaiyen P, Tanaka F. Conformational heterogeneity in pyranose 2-oxidase from Trametes multicolor revealed by ultrafast fluorescence dynamics. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2012;234(April 15):44-48.
39. Oonnanat W, Sucharitakul J, Chaiyen P, Yuaniyama J. Crystallization and preliminary X-ray analysis of the reductase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii. Acta Crystallographica Section; F68:720–723.
40. Sucharitakul J, Wongnate T, Montersino S, van Berkel, WJH, Chaiyen P. Reduction Kinetics of 3-Hydroxybenzoate 6-Hydroxylase from Rhodococcus jostii RHA1. Biochemistry 2012; 51(21):4309-21.
41. Somprasong N, Jittawuttipoka T, Duang-nkern J, Romsang, A, Chaiyen P, Schweizer H, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. Pseudomonas aeruginosa thiol peroxidase protects against hydrogen peroxide toxicity and displays atypical patterns of gene regulation. Journal of Bacteriology 2012; 194(15):3904-12.
42. Sopitthummakhun K, Thongpanchang C, Vilaivan T, Yuthavong Y, Chaiyen P, Leartsakulpanich U. Plasmodium serine hydroxymethyltransferase as a potential anti-malarial target: inhibition studies using improved methods for enzyme production and assay, Malaria Journal 2012;11(1):194.
43. Phongsak T, Sucharitakul J, Thotsaporn K, Oonanant W, Yuvaniyama J, Svasti J, Ballou DP, Chaiyen P.The C-terminal domain of 4-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii is an auto-inhibitory domain. J. Biol.Chem. 2012 ; 287(31):26213-26222.
44. Taniguchi S, Chosrowjan H, Wongnate T, Sucharitakul J, Chaiyen P, Tanaka F. Ultrafast Fluorescence Dynamics of Flavin Adenine Dinucleotide in Pyranose 2-Oxidases Variants and Their Complexes with Acetate: Conformational Heterogeneity with Different Dielectric Constants. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2012; 245:33-42.
45. Chaiyen P, Fraaije M, Mattevi A. The Enigmatic Reaction of Flavins with Oxygen. Trends in Biochemical Sciences 2012;37(9):373-80.
46. Tinikul R, Thotsaporn K, Taveekarn V, Jitrapakdee S, Chaiyen P. The fusion Vibrio campbellii luciferase as a eukaryotic gene reporter. Journal of Biotechnology 162 (2012):pp 346–353.
2556
47. Tan TC, Spadiut O, Wongnate T, Sucharitakul J, Krondorfer I, Sygmund C, Haltrich D, Chaiyen P, Peterbauer CK, Divne C*. The 1.6 Å crystal structure of pyranose dehydrogenase from Agaricus meleagris rationalizes substrate Specificity and Reveals a Flavin Intermediate. PLoS One 2013;8(1):e53567.
48. Prongjit M, Sucharitakul J, Palfey BA, Chaiyen P*. Oxidation mode of pyranose 2-oxidase is controlled by pH. Biochemistry 2013 Feb 26;52(8):1437-45.
49. Wongnate T, Chaiyen P*. The substrate oxidation mechanism of pyranose 2-oxidase and other related enzymes in the glucose-methanol-choline superfamily. FEBS J 2013 Jul;280(13):3009-27. (Review)
50. Tinikul R, Pitsawong W, Sucharitakul J, Nijvipakul S, Ballou DP, Chaiyen P. The transfer of reduced FMN from LuxG oxidoreductase to luciferase occurs via free diffusion. Biochemistry. 2013 Oct 1;52(39):6834-6843.
51. Sucharitakul J*, Tongsook C, Pakotiprapha D, van Berkel WJ, Chaiyen P. The Reaction Kinetics of 3-Hydroxybenzoate 6-Hydroxylase from Rhodoccocus jostii RHA1 Provide an Understanding of the para-Hydroxylation Enzyme Catalytic Cycle. J Biol Chem. 2013 Dec 6;288:35210-35221.
2557
52. Wongnate T, Surawatanawong P, Visitsatthawong S, Sucharitakul J, Scrutton NS, Chaiyen P. Proton-coupled Electron Transfer and Adduct Configuration are Important for C4a-Hydroperoxyflavin Formation and Stabilization in a Flavoenzyme. J. Am. Chem. Soc. 2014; 136 (1): pp 241–253.
53. Chitnumsub P, Ittarat P,  Jaruwat A,  Noytanom K,  Amornwatcharapong W, Pornthanakasem W,  Chaiyen P, Yuthavong Y, Leartsakulpanich U. Structure of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase reveals a novel redox switch that regulates its activities. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2014 Jun;70(Pt 6):1517-27.
54. Pinthong C, Maenpuen S, Amornwatcharapong W, Yuthavong Y, Leartsakulpanich U, Chaiyen P.Distinct Biochemical Properties of Human Serine Hydroxymethyltransferase Compared to the Plasmodium Enzyme: Implications for Selective Inhibition. FEBS J. 2014 Jun;281(11):2570-83.
55. Sucharitakul J, Tinikul R, Chaiyen P. Mechanisms of Reduced Flavin Transfer in the Two-component flavin-dependent Monooxygenases. Arch Biochem Biophys. 2014 Aug;555-556:33-46
56. Srisook T, Vongsetskula T*, Sucharitakul J, Chaiyen P, Tangboriboonrat P. Immobilization of 3-hydroxybenzoate 6-hydroxylase onto functionalized electrospun polycaprolactone ultrafine fibers: a novel heterogeneous catalyst. Reactive and Functional Polymers, 82, 41-46.
57. Chenprakhon P , Trisrivirat D, Thotsaporn K , Sucharitakul J, and Chaiyen P* Control of C4a-hydroperoxyflavin protonation in the oxygenase component of p-hydroxyphenyl acetate-3-hydroxylase. Biochemistry 2014 Jul 1;53(25):4084-6. (Rapid Report)
58. Chitnumsub, P., Jaruwat, A., Riangrungroj, P., Ittarat, W., Noytanom, K., Oonanant, W., Vanichthanankul, J., Chuankhayan, P., Maenpuen, S., Chen, C.-J., Chaiyen, P., Yuthavong, Y., Leartsakulpanich, U. Structures of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase: Implications for ligand-binding specificity and functional control (2014) Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, 70 (12), pp. 3177-3186.
59. Sahin, S., Wongnate, T., Chaiyen, P., Yu, E.H. Glucose oxidation using oxygen resistant pyranose-2-oxidase for biofuel cell applications (2014) Chemical Engineering Transactions, 41 (Special Issue), pp. 367-372.
2558
60. Messiha HL, Wongnate T, Chaiyen P, Jones AR, Scrutton NS. Magnetic field effects as a result of the radical pair mechanism are unlikely in redox enzymes. J R Soc Interface. 2015;12(103).
61. Panatdasirisuk, W., Vongsetskul, T., Sucharitakul, J., Chaiyen, P., Tangboriboonrat, P. Functionalized electrospun regenerated cellulose fibers for immobilizing pyranose 2-oxidase. Reactive and Functional Polymers 2015;86:47-51.
62. Luanloet T, Sucharitakul J and Chaiyen P*. Selectivity of Substrate Binding and Ionization of 2-Methyl-3-Hydroxypyridine-5-Carboxylic Acid Oxygenase. FEBS J. 2015; 282(16):3107-25.
63. Elkhal C.K., Kean K, Parsonage D, Maenpuen S, Chaiyen P, Claiborne A and Karplus P.A. Structure and proposed mechanism of alpha-glycerophosphate oxidase from Mycoplasma pneumonia. FEBS J. 2015; 282(16):3030-42.
64. Maenpuen S, Amornwatcharapong W, Krasatong P, Sucharitakul J, Palfey BA, Yuthavong Y, Chitnumsub P, Leartsakulpanich U, Chaiyen P. Kinetic mechanism and the rate-limiting step of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase. Journal of Biological Chemistry 2015;290(13):8656-65.
65. Maenpuen S, Watthaisong P, Supon P, Sucharitakul J, Parsonage D, Karplus PA, Claiborne A, Chaiyen P. Kinetic Mechanism of L-alpha-Glycerophosphate Oxidase from Mycoplasma pneumoniae. FEBS J. 2015; 282(16):3043-59.
66. Witschel MC, Rottmann M, Schwab A, Leartsakulpanich U, Chitnumsub P, Seet M, Tonazzi S, Schwertz G, Stelzer F, Mietzner T, McNamara C, Thater F, Freymond C, Jaruwat A, Pinthong C, Riangrungroj P, Oufir M, Hamburger M, Mäser P, Sanz-Alonso LM, Charman S, Wittlin S, Yuthavong Y, Chaiyen P, Diederich F. Inhibitors of plasmodial serine hydroxymethyltransferase (SHMT): Cocrystal structures of pyrazolopyrans with potent blood- and liver-stage activities. Journal of Medicinal Chemistry 2015;58(7):3117-30.
67. Dhammaraj T, Phintha A, Pinthong C, Medhanavyn D, Tinikul R, Chenprakhon P, Sucharitakul J, Vardhanabhuti N, Jiarpinitnun C, and Chaiyen P. p-Hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase as a biocatalyst for the synthesis of trihydroxyphenolic acids.  ACS Catalysis 2015; 5:4492–4502.
68. Visitsatthawong S, Chenprakhon P, Chaiyen P, and Surawatanawong P. Mechanism of oxygen activation in a flavin-dependent monooxygenase: A nearly barrierless C4a-hydroperoxyflavin formation via Proton-coupled electron transfer. Journal of the American Chemical Society 2015; 137(29):9363-74.
69. Chaiyen P, Scrutton NS. Special Issue: Flavins and Flavoproteins: Introduction.
FEBS J. 2015 Aug;282(16):3001-2.
70. Graf M, Sucharitakul J, Bren U, Chu B, Koellensberger G; Hann S, Furtmüller P, Obinger C, Peterbauer C, Oostenbrink C. Chaiyen P, Haltrich, D. Reaction of pyranose dehydrogenase from Agaricus meleagris with its carbohydrate substrates. FEBS J. 2015 Nov;282(21):4218-41.
2559
71. Sucharitakul J, Medhanavyn D, Pakotiprapha D, van Berkel W.  Chaiyen P. Tyr217 and His213 are Important for Substrate Binding and Hydroxylation of 3-Hydroxybenzoate 6-Hydroxylase from Rhodococcus jostii. FEBS J 2016 Mar;283(5):860-81.
72. Tinikul R and Chaiyen P. Structure, Mechanism, and Mutation of Bacterial Luciferase In: Advances in Biochemical Engineering/Technology (Springer-Verlag Berlin Heidelberg) 2016; 154:47-74.
73. Dhammaraj T, Pinthong C, Visitsatthawong S, Tongsook C, Surawatanawong P, Chaiyen P. A Single-site Mutation at Ser146 Expands the Reactivity of the Oxygenase Component of p-Hydroxyphenylacetate 3-Hydroxylase. ACS Chem Biol. 2016;11(10):2889-2896.
74. Thotsaporn K, Tinikul R, Maenpuen S, Phonbuppha J, Watthaisong P, Chenprakhon P, and Chaiyen P. Enzymes in the p-hydroxyphenylacetate degradation pathway of Acinetobacter baumannii. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 134 (2016) 353–366.
2560
75. Pruksatrakul T, PPhoopraintra P, Wilairat P, Chaiyen P, Chantiwas R. Development of a sequential injection-liquid microextraction procedure with GC-FID for analysis of short-chain fatty acids in palm oil mill effluent. Talanta 2017; 165 (1): 612-618.
76. Pornsuwan S, Maenpuen S, Kamutira P, Watthaisong  P, Thotsaporn K, Tongsook C, Juttulapa M, Nijvipakul S, Chaiyen P. 3,4-Dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase from Pseudomonas aeruginosa: An Fe(II)-containing enzyme with fast turnover. PLOS ONE 2017; February (3): 1-25.
77. Pimviriyakul P, Thotsaporn K, Sucharitakul J and Chaiyen P. Kinetic Mechanism of the Dechlorinating Flavin-Dependent Monooxygenase HadA. J Biol Chem. 2017 Mar 24;292(12):4818-4832
78. Chenprakhon P, Dhammaraj T, Chantiwas R, Chaiyen P. Hydroxylation of 4-hydroxyphenylethylamine derivatives by R263 variants of the oxygenase component of p-hydroxyphenylacetate-3-hydroxylase. Arch Biochem Biophys. 2017 Apr 15;620:1-11.
79. Schwertz G, Witschel MC, Rottmann M, Bonnert R, Leartsakulpanich U, Chitnumsub P, Jaruwat A, Ittarat W, Schäfer A, Aponte RA, Charman SA, White KL, Kundu A, Sadhukhan S, Lloyd M, Freiberg GM, Srikumaran M, Siggel M, Zwyssig A, Chaiyen P, Diederich F. Antimalarial Inhibitors Targeting Serine Hydroxymethyltransferase (SHMT) with in Vivo Efficacy and Analysis of their Binding Mode Based on X-ray Cocrystal Structures.
J Med Chem. 2017 Jun 22;60(12):4840-4860.
80. Amornwatcharapong W, Maenpuen S, Chitnumsub P, Leartsakulpanich P, and Chaiyen P. Human and Plasmodium Serine Hydroxymethyl Transferases Differ in Rate-limiting Steps and pH-Dependent Substrate Inhibition Behavior. Archives of Biochemistry and Biophysics 630 (2017), 91-100.
81. Pinthong C , Phoopraintra P, Chantiwas R, Pongtharangkul T, Chenprakhon P, and Chaiyen P. Green and Sustainable Biocatalytic Production of 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid from Palm Oil Mill Effluent. Process Biochemistry. 2017; 63: 122-129.
82. Schwertz G, Frei MS, Witschel MC, Rottmann M, Leartsakulpanich U, Chitnumsub P, Jaruwat A, Ittarat A, Schäfer A, Aponte RA, Trapp N, Mark K, Chaiyen P, Diederich F. Conformational Aspects in the Design of Inhibitors for Serine Hydroxymethyltransferase (SHMT): Biphenyl, Aryl Sulfonamide, and Aryl Sulfone Motifs, Chemistry – A European Journal. 2017; 23(57): 14345-14357.
2561
83. Sawasdee K, Sucharitakul J, Dhammaraj T, Niamsiri N, Chaiyen P, Prapainop K Encapsulation of the reductase component of p-Hydroxyphenylacetate Hydroxylase in poly (lactide-co-glycolide) nanoparticles by three different emulsification techniques. IET Nanobiotechnology. 2018 Jun;12(4):423-428. .
84. Tinikul R, Chenprakhon P, Maenpuen S, Chaiyen P. Biotransformation of Plant-Derived Phenolic Acids. Phenolic Acids. Biotechnol J. 2018 Jun;13(6):e1700632.
85. şahin S, Wongnate T, Chuaboon L, Chaiyen P, Yu EH. Enzymatic fuel cells with an oxygen resistant variant of pyranose-2-oxidase as anode biocatalyst. Biosens Bioelectron. 2018. pp 17-25.
86. Teanphonkrang S, Janke S, Chaiyen P, Sucharitakul J, Suginta W, Khunkaewla P, Schuhmann W, Ruff A, Schulte A. Tuned Amperometric Detection of Reduced β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide by Allosteric Modulation of the Reductase Component of the p-Hydroxyphenylacetate Hydroxylase Immobilized within a Redox Polymer.Analytical Chemistry, Anal. Chem., 2018, 90 (9), 5703–5711. .
87. Schwertz G, Witschel MC, Rottmann M, Leartsakulpanich U, Chitnumsub P, Jaruwat A, Amornwatcharapong W, Ittarat W, Schäfer A, Aponte RA, Chaiyen P, and Diederich F. Potent Inhibitors for Plasmodial Serine Hydroxymethyltransferase (SHMT) Featuring a Spirocyclic Scaffold, ChemMedChem. 2018 Apr 14.
88. Phonbuppha J, Maenpuen S,  Munkajohnpong P,  Chaiyen P, Tinikul R. A selective determination of the catalytic cysteine pKa of 2-cysteine succinic semialdehyde dehydrogenase from Acinetobacter baumannii using burst kinetics and enzyme adduct formation, FEBS J. 2018 Jul;285(13):2504-2519.
89. Yuenyaw A, Petchyam N, Kamonsutthipaijit N, Chaiyen P and Pakotiprapha D. Crystal structure of the flavin reductase of Acinetobacter baumannii p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase (HPAH) and identification of amino acid residues underlying its regulation by aromatic ligands. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2018 Sep 1; 653:24-38.
90. Pimviriyakul P, Surawatanawong P, Chaiyen P. Oxidative Dehalogenation and Denitration by a Flavin-dependent Monooxygenase is Controlled by Substrate Deprotonation. Chemical Science. 2018 (9); 7468 – 7482.
91. Chenprakhon P, Wongnate T and Chaiyen P. Monooxygenation of Aromatic Compounds by Flavin-Dependent Monooxygenases. Protein Science, in press.
92. Pimviriyakul P and Chaiyen P. A complete bioconversion cascade for dehalogenation and denitration by bacterial flavin–dependent enzymes. Journal of Biological Chemistry, in press.
บทความในหนังสือ :
1.
Chaiyen P, Suadee C, Meevoothisom V. Degradation of phenylacetic acid by bacteria from Thai soil. In: Annual Report of ICBiotech. Vol. 21. Osaka: International Center for Biotechnology; 1998. p. 862-7.
2.
Wongnate T and Chaiyen, P. Pyranose oxidases. In: Hille R., Miller, S.M., Palfey, B. (Eds.). Handbook of Flavoproteins. Oxidases, dehydrogenases and related systems. Volume 1. 2013. p. 177-193.
3.
Tinikul R and Chaiyen P. Structure, Mechanism, and Mutation of Bacterial Luciferase In: Advances in Biochemical Engineering/Technology (Springer-Verlag Berlin Heidelberg) 2016; 154:47-74.
4.
Maenpuen S, Tinikul S, Chenprakhon P and Chaiyen P.  Production of Valuable Phenolic Compounds from Lignin by Biocatalysis: State-of-the-Art Perspective. In Emerging Areas in Bioengineering (2018), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. pp 102-124.
บทความในหนังสือ (รายงานการประชุมวิชาการ) :
1.
Chaiyen P, Suadee C, Thotsaporn K, Svasti J. Studies of the two-component p-hydroxyphenylacetate hydroxylase from Acinetobacter baumannii. In: Chapman S, Perham R, Scrutton N, editors. Flavins and Flavoproteins 2002: Proceedings of the Fourteenth International Symposium; 2002 July 14-18; St. John’s College, University of Cambridge, Uk. Berlin: Agency for Scientific Publications; 2002. p. 975-80.

 

2.
Sucharitakul J, Chaiyen P, Ballou DP, Massey V. Probing the mechanism of 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid oxygenase by using 8-substituted-FAD analogs. In: Chapman S, Perham R, Scrutton N, editors. Flavins and Flavoproteins 2002: Proceedings of the Fourteenth International Symposium; 2002 July 14-18; St. John’s College, University of Cambridge, Uk. Berlin: Agency for Scientific Publications; 2002. p. 381-6.

 

3.
Sucharitakul J, Chaiyen P, Entsch B, Ballou DP. Mechanistic studies on the reductase component of p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii.. In: Nishino T, Miura R, Tanokura M, Fukui K, editors. Flavins and Flavoproteins 2005: Proceedings of the Fifteenth International Symposium; 2005 April 17-22; Shonan Village Center, Hayama, Japan: ARchiTect Inc.; 2005. p. 275-80.

 

4.
Chaiyen P, Phongsak T, Sucharitakul J, Ballou DP. Review and perspectives of how reduced flavin is transferred between the reductase and oxygenase p-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase. In: Frago S, Gomez-moreno C, Medina M, editors. Flavins and Flavoproteins 2008: Proceedings of the Sixteenth International Symposium; 2008 June 8-13; Jaca, Spain: Prensas Universitarias de Zaragoza; 2008. p. 27-44.
Patent:
2555 ยีนสำหรับฟิวชั่นลูซิเฟอเรสเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio campbellii ที่เสถียรต่อภาวะอุณหภูมิสูงและองค์ประกอบของน้ำยาสำหรับวัดแอคติวิตี้ เอนไซม์ลูซิเฟอเรส สิทธิบัตร
(1201000720)
2558 องค์ประกอบเครื่องหมายโปรตีน (Protein Marker) อนุสิทธิบัตร (1503001543)
องค์ประกอบเครื่องหมายโปรตีนที่ติดสี (Pre-stained Protein Marker) อนุสิทธิบัตร (1503001542)
2559 Fusion bacterial luciferase gene, reporter vector, and assay kit Patent Cooperation Treaty, PCT (PCT/TH/2016000051)
บรรยายในการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) :
1.
Oral Presentation
“p-Hydroxyphenylacetic acid hydroxylase from Acinetobacter baumannii” 15th the Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB) Symposium, Beijing, China, October 21-24, 2001.
2.
Invited Seminar Lecture
“Reduced Flavin Transfer between Components of p-Hydroxyphenyl- acetate 3-Hydroxylase”. A seminar at University of Pavia, Italy, June 12, 2006.
3.
Invited Symposium Lecture
“How the reductase and oxygenase work together in a two-component flavoenzyme, p-hydroxyphenylacetate”. 16th International Symposium on Flavins and Flavoproteins, Jaca, Spain , Jun 10, 2008.
4. Invited Speaker
Gordon Research Conference 2010: Enzymes, Co-enzymes & Metabolic Pathways “What is necessary for C4a-hydroperoxy-FAD formation in pyranose 2-oxidase reacion?” July 19-23, 2010 at Waterville Valley Resort, New Hampshire, USA.
5. Invited seminar lecture
” Exploring the Reaction Mechanism of Pyranose 2-Oxidase Through Transient Kinetics and Site-Directed Mutagenesis” at Wake Forest University, July 27, 2010, Winston-Salem, North Carolina, USA.
6. Invited Symposium lecture
“Oxygenation mechanism of p-hydroxyphenylacetate hydroxylase, a two-component flavin-dependent monooxygenase”. The 3rd Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference, May 6-9, Shanghai, China.
7. Invited Symposium lecture
“Use of Kinetic Isotope Effects and Transient Kinetics to Unravel the Mechanism of H2O2 Elimination from C4a-Hydroperoxy-flavin in Pyranose2-Oxidase”. The IXth European Symposium of The Protein Society. May 22-26, 2011, Stockholm, Sweden.
8. Invited Symposium lecture
“Understanding reaction mechanisms of two-component flavin-dependent monooxygenases through a model of p-hydroxyphenylacetate hydroxylase”. 17th International Conference on Cytochrome P450, at The University of Manchester, UK 26th to 30th of June, 2011.
9. Oral Presentation
Mechanistic Studies of Flavin- and PLP-Dependent Enzymes. Presentation by TWAS young affiliate at 22nd General Meeting at International centre in Theroretical Physics, Trieste, Italy, on 21-23 November 2011.
10. Invited Speaker
Gordon Research Conference 2012: Biocatalysis ” Biocatalysis by Flavoenzymes:From Enzyme Mechanisms to Rational Engineering”
July 8-13, 2012, Bryant University, Smithfield, RI, USA.
11. Invited Symposium Lecture
“Control and Versatility in Catalysis by Flavin-dependent Enzymes”
Enzyme Engineering XXII: Emerging Topics in Enzyme Engineering
September 22-26, 2013, Toyama International Conference Center, Toyama, Japan
12. Invited Lecture
“Bacterial Luciferase from Thailand as a Gene Reporter”
at BioMedical Research Institute, AIST, Tsukuba, Ibaraki, Japan
13. Invited Lecture
“Aromatic flavin-dependent monooxygenase as a regio-specific biocatalyst”
May 12, 2014 at Institute of Biochemistry, University of Greifswald, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany.
14. Invited Lecture
“Oxygen Activation by Flavin-Dependent Enzymes”
May 14, 2014 at The Max Planck Institute (MPI) for Terrestrial Microbiology, Marburg, Germany.
15. Invited Lecture
Invited Lecture “Mechanistic Studies of Flavin- and PLP-dependent Enzymes”
at BASF-The Chemical Company, Ludwigshafen, Germany.
16. Invited Lecture
“Mechanisms of Oxygen Activation by Flavin-Dependent Enzymes” October 22, 2014 at 15th IUBMB – 24th FAOBMB-TSBMB International Conference, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

17. Invited Lecture
“Mechanism and Biocatalysis of Flavin-Dependent Oxygenases” 13 November, 2014 at 9th Joint Conference on Chemistry Program Semarang, Indonesia.

18. Invited Lecture
Gordon Research Conference 2015: Enzymes, Co-enzymes & Metabolic Pathways “Oxygenation and Beyond by Two-component Flavin-dependent monooxygenases” July 12-17, 2015 at Waterville Valley Resort, New Hampshire, USA.

19. Invited Lecture
“Biotransformation of Aromatic Compounds by Flavin-Dependent Monooxygenases” July 26 – 30, 2015 at the 12th Biotrans, Vienna, Austria
20. Invited Lecture
“Two-component Flavin-Dependent Monooxygenases:
From Aromatic Hydroxylation to Light-Emitting Reaction” September 16, 2015
at BioMedical Research Institute, AIST, Tsukuba, Ibaraki, Japan
21. Invited Lecture
“From Mechanisms to Application of Two-component Flavin-Dependent Monooxygenases” Sep 19-20, 2015 at a regional meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry, Toyama Prefectural University, Toyama, Japan
22. Invited Lecture
“Two-component Flavin-Dependent Monooxygenases: Challenge and Opportunity” Oct 9, 2015 at BallouFest Symposium 2015 in honor of Professor Dr. David P. Ballou, Department of Biological Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
23. Invited Lecture
“Bacterial Luciferase as a Eukaryotic Reporter System” at 19th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence, May 29 – June 2, Tsukuba, Japan.
24. Invited Lecture
(Plenary Lecture) “Oxygenation and Beyond by Two-Component Flavin-Dependent Monooxygenases” 21th BEST Conference June 24-25, 2016, National Central University, Taoyuan, Taiwan.
25. Invited Lecture
“From Mechanistic Understanding to Applications of Two-Component Flavin-Dependent Monooxygenases” at 8th European Meeting on OxiZymes, OxiZymes 2016, 3-6 July, 2016, The Netherlands.
26. Invited Lecture
(Plenary Lecture) ” Flavin-Dependent Monooxygenases:One Intermediate for Many Reactions ” The Fifth International Conference on Cofactors (ICC-05) and Active Enzyme Molecule 2016 (AEM 2016)” September 4 to 8, 2016,  Unazuki, Toyama, Japan.
27. Invited Lecture
“Dehalogenase and Pyranose 2-oxidases and their applications” September 9, 2016 at R&D Headquarter, Amano Enzyme, Gifu, Japan.
28. Invited Lecture
“Flavin-Dependent Monooxygenases for Sustainable Technology” University of Bristol, Department of Chemistry, UK, March 2017
29. Invited Lecture
“Flavin-Dependent Monooxygenases for Sustainable Technology” University of Manchester, Manchester Institute of Biotechnology, UK, March 2017
30. Invited Lecture
“Flavin-Dependent Monooxygenases for Sustainable Technology” Laboratory of Molecular Biology (LMB), Cambridge, UK, March 2017
31. Invited Lecture
(Plenary Lecture) “Insights into Mechanisms of Flavin-Dependent Monooxygenases
and Beyond ” 19th International Symposium on Flavins and Flavoproteins,
Groningen, The Netherlands, July 2-6, 2017
32. Invited Lecture
“Beyond Monooxygenation by Flavin-Dependent Enzymes ” 20th International Conference on Cytochrome P450: Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Düsseldorf, 27-31 August 2017
33. Invited Symposium Lecture
” From Fundamental to Novel Detection Technology of Flavin-Dependent Monooxygenases” 2018 Protein Science Society of Japan Annual Meeting, 26-28 June 2018, Niigata, Japan.
34. Invited Lecture
“From Fundamental Enzyme Catalysis To Applications in Detection and Green Chemistry” at Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), 29 June 2018, Kyoto, Japan
35. Invited Symposium Lecture
“Novel Enzymatic and Cascade Reactions for Biocatalysis and Biodetection”at EMBO workshop: Enzymes, biocatalysis and chemical biology: The new frontiers, 09 – 12 September 2018 Pavia, Italy, University of Pavia, Italy 9-12 September 2018
36. Invited Symposium Lecture
“Flavin-dependent dehalogease and halogenase”at 25 Year Biochemistry Workshopt at Technical University Dresden, Dresden, Germany, 28 September 2018
บรรยายในการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) :
1. Chaiyen P, Sucharitakul J, Thotsaporn K, Suadee C, Entsch B, Ballou DP. 2005. Two-component flavoproteins in oxygenation reactions. The 2nd Protein Research Network Symposium on Proteins Structure, Function, and Proteomics, Chulabhorn Research Institute Conference Center, Bangkok, Thailand.
2. Chaiyen C, Sucharitakul J, Suadee C, Thotsaporn K, Entsch B, Ballou DP. 2005. Reaction Mechanism of p-Hydroxyphenylacetate Hydroxylase. The 31th Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand.
3. Chaiyen P, Nijvipakul S, Suadee C. 2006. A Novel Luciferase From Vibrio Cambellii : Implication on residues important for reduced FMN binding. Annual Conference of Thai Society for Biotechnology, Bangkok, Thailand.
4. Chaiyen P, Sucharitakul J, Phongsak T, Entsch B, Ballou DP. 2006. Reduced Flavin Transfer between components of p-hydroxyphenylacetate hydroxylase. First Annual Symposium of the Protein Society of Thailand, October 24-25, Bangkok, Thailand.
5. Chaiyen P. 2009. Use of Pre-Steady State Kinetics to Elucidate Reaction Mechanisms of Flavin-Dependent Enzymes. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference 2009: Biochemistry and Molecular Biology for Regional-Sustainable Development, May 7-8, 2009, Khonkaen.
6. Chaiyen P. 2009. Plasmodium serine hydroxymethyl transferase as an antimalarial target. Fourth Annual Symposium Protein Society of Thailand Protein Research: from Basic Studies to Applications in Health Sciences, Aug 21, 2009, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand.
7. Chaiyen P. 2010. Pyranose 2-Oxidase: Kinetics and Mechanisms (PACCON 2010
Pure and Applied Chemistry Conference 2010, Jan 21-23, 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, Thailand.
8. Chaiyen P. 2010. The Quest to Explore How Enzymes Work. TRF-CHE-Scopus Researcher Award Lecture at the 10th Thailand Research Fund Annual Meeting, 14-16 October 2010, at Holiday Inn Resort Regent Beach, Cha-am, Petchaburi, Thailand.
9.
Chaiyen P. 2010. Mechanistic Studies of Flavin-Dependent and PLP-Dependent Enzymes. Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology 2010 Lecture at International Conference on Biotechnology for Healthy Living. The 22th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 20-22 October 2010, at Prince Songkla University, Trang Campus, Thailand.
10.
Chaiyen P. 2011. Exploring the Reaction Mechanism of Pyranose 2-Oxidase Through Transient Kinetics. At the 4rd International Conference for Value Added Agricultural Products on August 29-31, 2011 in Khon Kaen, Thailand.
11.
Chaiyen P. 2011. Understanding the Oxygenation Mechanism of Flavin-Dependent Monooxygenases through a Model of p-Hydroxyphenylacetate Hydroxylase. The 37th Congress on Science and technology of Thailand (STT37), October 12, 2011 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand.
12. Invited Speaker
The 13th Congress of the Federation of Asian and Oceanic Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB)” Understanding and Tuning the Flavin Reactivity of p-Hydroxyphenylacetate 3-Hydroxylase. November 25-29, 2012 BITEC, Bangkok, Thailand.
13. Chaiyen P. 2013. Flavin Chemistry of Pyranose 2-Oxidase. PACCON 2013 Pure and Applied Chemistry Conference 2013, Jan 23-25, 2013, The Tide Resort, Chonbury, Thailand.

 

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 15

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *